کرونا به کلیه ها آسیب می زند

کرونا به کلیه ها آسیب می زند

وبینار انجمن اورولوژی ایران در دو زمان تقسیم بندی شده در روزهای ۲۹ الی ۳۱ مرداد و همچنین ۵ تا ۷ شهریور برگزار می شود؛