«بهروز محبی نجم‌آبادی»، نماینده سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با  برنا ، با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در شرایط فعلی که دولت زمان کوتاهی تا پایان کار دارد و برنامه‎های درازمدتی قابل تصور نیست، به نظر می‌رسد یک نیروی جهادی و پای کار که برای او اشتغال و مشکلات فعلی مردم اهمیت دارد، می‌تواند راهگشا باشد.

او ادامه داد: رزم‌حسینی که از سوی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی شده است، این خصوصیات مثبت را دارد و به نظر می‌رسد که می‌تواند، کمک خوبی در این مقطع تاریخی برای مردم باشد.

نماینده سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به نظر می‌آید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با توجه به همین شرایط و ویژگی‌هایی که رزم‌حسینی دارد، به احتمال قوی به او رای مثبت خواهند داد.

محبی نجم‌آبادی با تاکید بر اینکه نظر او در خصوص وزیر پیشنهادی صمت مثبت است، تصریح کرد: فضای کلی مجلس در مواجه با رزم‌حسینی را مثبت می‌بینم و پیش بینی می‌شود، رای قاطعی برای تصدی وزارت صمت به او داده شود.
او با اشاره به اولویت‌های تحول آفرین در وزارت صمت گفت: یکی از موضوعاتی که رزم‌حسینی در زمان تصدی وزارت صمت آن را فعال خواهد کرد، ایجاد ارتباط میان نظام بانکی و بخش صنعت است که اقدام قابل توجهی، خواهد بود