کد خبر : 22989
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 15 مهر 1399 - 21:59

رمضانعلي سبحاني فر خبر داد؛

افزایش خدمات پستی در کشور به ۸۴۰ مورد

افزایش خدمات پستی در کشور به ۸۴۰ مورد
افزايش خدمات پستي در کشور به 840 مورد

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران گفت: سال گذشته اداره پست ۳۲۰ میلیارد تومان زیان داشته و امسال به دنبال این هستیم که با افزایشدرآمدزایی از طریق خدمات پستی فضای مجازی ودیگر زیان دهینداشته باشیم و تاکنون ۸۴۰ خدمات در اداره پست تعریف شده و ازآنجایی که ۱۶ هزار نفر با اداره پست فعالیت می کنند امکان توسعه اینخدمات وجود دارد.

به گزارش  اقتصاد ملی آنلاین، در سال های گذشته ترافیک پست بهنسبت ارتقای شبکه های مجازی توسعه نیافته بود و تا حدودی نسبت بهفناوری های روز عقب مانده بود، از این رو راهاندازی سیستمهای مکانیزهو هوشمند سازی پست در جهان امروز یک ضرورت است که باید با توسعهای سراسری ادارات پست کشور از طریق استفاده بهینه از فضاهایموجود محقق شود و در این مسیر بهبود سیستم شبکه مجازی و تکمیلپروژه جینف از جمله برنامه هایی است که می تواند به تحقق اهداف کمککنند. در همین راستا شرکت پست شناسایی بازارهای جدید، بخش بندیبازارها را در دستور کار قرار داده است، روز  گذشته  رمضانعلیسبحانی فر مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در نشست خبری بااصحاب رسانه برنامه های این شرکت را تشریح کرد؛

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در نشست خبری با رسانه ها با اشارهبه اینکه ایرانی ها مبتکر پست بوده اند و ۳ هزار ساله به صورت سازماننیافته خدمات پستی ارائه می شود، گفت: کلمه پست ریشه فارسی دارد ومربوط می شود به زمانی که نوشته ها روی پوست انجام می شد و توسطچاپارها به مناطق دیگر فرستاده می شد و امروز در دنیا از همین واژهاستفاده می شود.

رمضانعلی سبحانی فر با طرح این سوال که آیا ایران توانسته در مقایسهبا کشورهای توسعه یافته در صنعت پست پیشرفت داشته باشد، افزود: درحال حاضر ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته از صنعت پستعقب است، زیرا فرهنگسازی مناسب انجام نشده است و از طرف دیگرخدمات رسانی در پست متنوع است و زیر چتر یک متولی قرار نگرفتهاست. برای نمونه در بین شهری بخش زیادی از بسته ها توسط اتوبوس ها،قطار و هواپیماها ارسال می شود. همچنین در داخل شهر پیک ها کارارسال بسته های پستی را انجام می دهند، اما در تقسیم بندی پستیانتقال بار با وزن بالای ۵۰ کیلو به بخش حمل و نقل و راهداری مربوط میشود و انتقال بسته های با وزن کمتر از ۵۰ کیلو متولی آن اداره پستاست.

او با تاکید بر اینکه پراکندگی انتقال بسته ها در پست ایران باعث شدهسرانه انتقال بسته های پستی در کشور کمتر از کشورهای در حال توسعهباشد، تصریح کرد: قبلا پاکت ها و۱۰۰ میلیون  قبوض برق، آب وتوسطاداره پست ارسال می شد که با ارتقای تکنولوژی این بسته با روش هایدیگری منتقل می شود اما ما با فرهنگ سازی که انجام داده ایم خریدهایاینترنتی را جایگزین ارسال بسته های پستی کردیم.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه در سوئد پست بخشیاز وظیفه انتقال غذای گرم را انجام می داد، اظهار کرد: در حال حاضربرنامه های ما تغییر کرده است و برای اینکه بتوانیم این خدمات راجایگزین خدمات قبلی کنیم نیازمند زیرساخت هایی هستیم، برای نمونهقبلا هزاران بسته در یک اتاق جا می شد و با یک وانت همه بسته هایپستی برای سایر استان ها را توزیع کرد اما امروز اینگونه نمی توانمبادلات را انجام داد، از این رو برنامه ما این است که به صورت مکانیزهسورتینگ بسته ها از طریق بارکدها انجام شود و براساس مناقصه ای کههفته اخیر انجام شده به سرعت این موضوع را ابتدا در ۵ هاب منطقه ای وسپس در تمام استان های کشور اجرا کنیم.

او با تاکید بر اینکه ارتقای شبکه الکترونیکی یکپارچه از دریافت تا تحویلبسته ها را در دستور کار داریم، گفت: در این سیستم با استفاده از کدالکترونیکی از زمان دریافت تا تحویل بسته اطلاعات موجود خواهد بود وحتی طبق اساسنامه خرید و فروش های که در فضای مجازی انجام میشود هم باید از شبکه مطمئن و سازمان یافته پست انجام شود.

سبحانی فر با تاکید بر اینکه در حال حاضر واگن های قطار را درمسیرهای پرترافیک مانند شیراز، مشهد، تبریز و اهواز برای تسریع درخدمت رسانی پستی اجاره کردیم، گفت: باید از مدیرعامل راه آهن برایهماهنگی ها تشکر کنیم اما پلیس راه آهن باید همکاری داشته باشد زیرادر برخی مواقع واگن های مارا متوقف می کنند و بسته ها را باز می کننددر حالی که اجازه بازگشایی ندارند و طبق قانون باید با مجوز دادستانییک بسته باشد. بنابراین امیدواریم با همکاری ها زمینه توسعه پست رافراهم کنیم.

او با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که هواپیمای اختصاصی داشتهباشیم تا بسته های ویژه پستی را با سرعت بیشتری ارسال کنیم، اظهارکرد: در نشست هایی که با گمرک وداشته ایم به دنبال توسعه فعالیتدر بخش بین الملل هستیم. در حال حاضر روزانه ۸ تن بسته فقط به اماراتارسال می کنیم به همین دلیل باید براساس الزامات امروز زیرساخت هاتوسعه یابند.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران درباره امنیت بسته های پستی گفت: امروز مانند کشورهای توسعه یافته باکس های فلزی را سفارش داده ایم تابسته ها در داخل آن قرار بگیرد و درب آن قفل شود و در مقصد درب آنباز شود این مساله کمک می کند امنیت بسته ها از نظر پارگی، مفقودیوبیشتر شود.

سبحانی فر با تاکید بر اینکه دستگاه ها باید خدمات را به پست تفویضکنند، اظهار کرد: طبق مذاکراتی که با بانک ها انجام داده ایم بخش عمدهای از خدمات بانکی امروز توسط اداره پست انجام می شود و حتی ادارهثبت احوال هم خدماتی دارد که امکان انجام آن توسط اداره پست وجوددارد و علاوه بر اینکه هزینه کمتری برای مردم ایجاد می کند خدمات باسرعت بیشتری انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه ۳۰ درصد ترافیک پستمربوط به خریدهای اینترنتی است، گفت: تاکنون ۶۷۰ نفر از کارکنان پستبه کرونا مبتلا و ۵۰ نفر بستری شده اند و ۵ نفر هم جان خود را از دستداده اند.

او با اشاره به اینکه استفاده از پهباد نیازمند مجوز از سازمان هواپیماییاست، گفت: تاکنون شرکت های دانش بنیان اعلام آمادگی کرده اند واقدامات لازم برای اخذ مجوز انجام شده است.

سبحانی فر با اشاره به اینکه قبلا بخش خصوصی در ارائه خدمات پستیوجود نداشت، گفت: در اساسنامه به گونه ای اقدام شده که در جاهایی کهبرای بخش خصوصی صرفه اقتصادی دارد امکان حضور آن ها وجوددارد. در واقع پست به سه شکل خصوصی، دولتی و خصوصیدولتی درنظر گرفته شده است. در واقع در حال حاضر ما حد وسط اینها را قرارداده ایم که بر مبنای آن پست دولتی براساس سیاست های ابلاغی رهبرمعظم انقلاب خدمات پایه و خدمات پستی در مناطق محروم تا زمانی کهبخش خصوصی حضور نیابد باید توسط دولت انجام شود. در حال حاضردو اپراتور بخش خصوصی ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با تاکید بر اینکه بسته های پستیمشمول تحریم ها نیستند و ایران امکان مبادله با ۱۹۲ کشور را دارد ومحدودیت های چند وقت گذشته به دلیل محدودیت مبادلات در زمان کرونابود، گفت: سال گذشته اداره پست ۳۲۰ میلیارد تومان زیان داشته و امسالبه دنبال این هستیم که با افزایش درآمد زایی دیگر زیان دهی نداشتهباشیم و تاکنون ۸۴۰ خدمات در اداره پست تعریف شده است و با توجه بهاینکه ۱۶ هزار نفر با اداره پست فعالیت می کنند امکان توسعه این خدماتوجود دارد.

او با تاکید بر اینکه طبق ماده ۲۸ و ۲۹ قانون پستی ، گفت: براساس اینقانون خدمات پایه پستی و خدمات در مناطق محروم باید براساس قیمتتعیین شده توسط سازمان تنظیم مقررات باشد و البته در ماده ۲۹ پیشبینی شده که مابه التفاوت نرخ تمام شده و نرخ اعلام شده توسط سازمانتنظیم و مقررات باید در بودجه پیش بینی شود.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.