کد خبر : 33929
تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 16 اردیبهشت 1400 - 10:17

شرکت تأمین آتیه درخشان نوین زیر تیغ قانون / پایان دوران تخلف؟

شرکت تأمین آتیه درخشان نوین زیر تیغ قانون / پایان دوران تخلف؟
شرکت تأمین آتیه درخشان نوین زیر تیغ قانون / پایان دوران تخلف؟

نامه تند و اولتیماتوم اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات دهنده ، سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان بورس و اواراق بهادار به مدیران شرکت تأمین آتیه درخشان نوین این شرکت را به پایان تخلف چندساله نزدیک کرد.

 پس از تهیه چند گزارش در خصوص شرکت تأمین آتیه درخشان نوین و پیگیری برخی از پرسنل در تهیه و تدوین لیست اقدامات متخلفانه این شرکت سازمان اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات دهنده ، سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان بورس و اواراق بهادار طی نامه ای در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به مدیران این شرکت جهت تهیه مستندات جهت مرتفع کردن ایرادات قانونی عریض و طویل اولتیماتوم داد. در این نامه به موارد زیادی مانند نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره ، حقوق و دستمزد پرسنل ، نحوه برگزاری مجامع ، تأئید صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و… اشاره شده و به نظر می رسد دوران تخلف در این شرکت پرحاشیه رو به اتمام باشد.

 

متن نامه سازمان اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات دهنده ، سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان بورس و اواراق بهادار بدین شرح است؛

با توجه به بررسی های به عمل آمده از وضعیت و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ آن شرکت محترم و همچنین شکایت واصله از برخی سهامداران مواردی را به شرح زیر به اطلاع می رساند مدیریت نظارت بر نهادهای مالی طی نامه شماره ۱۲۲/۶۷۰۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ شمولیت ثبت نزد سازمان به عنوان نهاد مالی را به آن شرکت اعلام نموده است همچنین مطابق بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و بند ث ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت مذکور سرمایه گذاری در سهام می باشد لذا مشمول ثبت به عنوان نهاد مالی نزد سازمان می باشد مقتضی است ضمن اقدام عاجل در این خصوص توضیحات خود به همراه مدارک و مستندات مثبت را به این اداره ارائه نمایید.

۲) مطابق بند ث ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد به استناد ماده ۶ دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی سرایت حرفهای هر یک از اشخاص حقیقی داوطلب باید قبل از انتصاب و قبولی سمت های عضویت در هیئت مدیره یا مدیرعامل ای در هر یک از نهادهای مالی مطابق این دستورالعمل به تایید سازمان برسد بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد تایید صلاحیت حرفه‌ای هیچ یک از اعضای حقیقی هیئت مدیره شرکت به تایید سازمان نرسیده است مقتضی است ضمن انجام اقدام عاجل در این خصوص توضیحات خود را به همراه هرگونه مدارک و مستندات مثبت به این اداره ارائه نمایید.

 

افزایش سرمایه شرکت تأمین آتیه درخشان نوین و ابهامات پیرامون

٣) مطابق یادداشت توضیحی ۲۴ صورتهای مالی سال مالی مذکور شرکت طی سال مالی مورد گزارش اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۴۲۰ به ۱.۹۵۳ میلیارد ریال نموده است با توجه به اینکه شرکت های فرعی اشتاد تجارت شرق و آتیه تابان نوین در افزایش سرمایه سال ۱۳۹۸ شرکت نکردند مقتضی است مدارک و مستندات مثبت را به این اداره ارائه نمایید:

*ارائه ترکیب سهامداران و پس از افزایش سرمایه به تفکیک تعداد سهام و درصد مالکیت

*مستندات مربوط به تشریفات برگزاری مجمع مذکور از قبیل دعوت از سهامداران آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت

*مستندات مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده شامل نحوه انتخاب متقاضیان خرید سهام جدید نحوه قیمت گذاری حق تقدم های استفاده نشده فهرست خریداران حق تقدم های استفاده نشده

۴) مطابق بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مذکور مبنی بر عدم انجام اقدامات لازم در خصوص صدور اوراق سهام و نگهداری دفتر ثبت و نقل و انتقال سهام و همچنین عدم اخذ سهام وثیقه مدیران محیط زیست توضیحات خود در خصوص عدم رعایت مفاد قانون تجارت به همراه هرگونه مدارک و مستندات مثبت و هرگونه اقدامات صورت گرفته در این خصوص را به این اداره ارائه نمایید

 

 

حقوق و مزایای نجومی مدیران شرکت تأمین آتیه درخشان نوین

۵) مطابق یادداشت توضیحی ۱۰ صورتهای مالی سال مالی مذکور حقوق و مزایای پرسنل شرکت اصلی مبلغ ۱۵ هزار و ۵۶۰ میلیون ریال به جز پاداش و حق حضور می باشد لذا با توجه به اینکه میانگین تعداد کارکنان شرکت مطابق یادداشت ۳_۱ صورتهای مالی مذکور ۶ نفر بوده است مقتضی است ضمن ارائه هرگونه مدارک و مستندات مثبت از جمله صورت ریز هزینه به تفکیک پرسنل ،  آیین‌نامه‌ها ، لیست بیمه و مالیات بهمن و اسفند سال های ۹۸ و ۹۹ ،مصوبات هیئت مدیره و توضیحات خود در خصوص میزان بالای هزینه مزبور با توجه به میانگین تعداد پرسنل به این اداره ارائه نمایید

 

ابهام در برگزاری مجمع شرکت

۶) مطابق ماده ۲۰ اساسنامه مجمع عمومی عادی باید حداقل هر سال یکبار حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ پایان سال مالی تشکیل شود با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور با تأخیر ۸ ماه از مهلت قانونی برگزار شده است مقتضی است توضیحات خود در خصوص عدم برگزاری به موقع صورت های مالی مذکور را به این اداره ارائه نمایید.

۷) مطابق بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مسئولان شرکت طی سال مالی مورد رسیدگی اقدام به خرید سهام شرکت کنتورسازی ایران جمعا به مبلغ ۴۴ میلیارد ریال نموده که توسط شرکت بانک اقتصادنوین پرداخت گردیده است شرکت مذکور از بابت ذخیره کاهش ارزش سهام مزبور مبلغ ۴۲ میلیارد ریال به حساب شرکت بانک اقتصاد نوین منظور نموده است مقتضی است با توجه به عدم فعالیت و توقف شرکت کنتور سازی توضیحات خود در خصوص برنامه و اهداف آتی شرکت از خرید سهام مذکور را همراه هرگونه مدارک و مستندات مثبت از جمله مصوبات هیئت مدیره ، توافقنامه فی مابین  با بانک اقتصاد نوین مبنی بر تقبل هزینه کاهش ارزش شناسایی شده و… را به این اداره ارائه نمایید

۸) با توجه به بررسی‌های صورت گرفته شرکت مذکور ۲۲.۴ درصد سهام شرکت تامین سرمایه نوین را در اختیار دارد مقتضیست توضیحات خود در خصوص عدم وجود عضو هیئت مدیره جهت اعمال حق رای در سهام تنوین را به این اداره ارائه نمایید

۹) علیهذا به استناد ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و بند ۱۸ ماده ۲ دستورالعمل ثبت نگهداری و گزارش دهی اسناد مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت ضمن انجام اقدامات لازم جهت موارد فوق الذکر توضیحات خود در خصوص عدم رعایت قوانین و مقررات به همراه اسناد و مدارک مثبته مربوطه لازم حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ نامه به این اداره ارائه نمایید.

 

قانون در صورت احراز تلف مدیران شرکت تأمین آتیه درخشان نوین چه می گوید؟

بدیهیست ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد :

– اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

۱ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.

۲ – هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.

۳ – هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی واظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.

برای دریافت نامه سازمان اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات دهنده ، سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان بورس و اواراق بهادار کلیک کنید

رصد روز

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.