وحشت به وقت تحلیف!

وحشت به وقت تحلیف!

نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض زندانیان آمریکا در آستانه تحلیف بایدن به حالت آماده باش درآمدند؛