با توجه به خطر افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا ، طرح دورکاری برای ۵۰درصد کارکنان ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران از سه شنبه, ۱تا ۳۱ تیر  ماه ۱۴۰۰تمدید شد.

به گزارش  ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات ایران، طرح دورکاری این شرکت با هدف پیشگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال, از روز سه شنبه, ۱ تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ به شرط حداکثر ۵۰ درصد کارکنان دورکار ، تمدید ومیزان دورکاری تا سقف تعیین شده با نظر مدیر مربوطه اجرا می شود. همچنین ساعت کار ادارات شرکت مخابرات ایران نیز از ۸ الی ۱۵ است.

بر اساس این خبر، مناطقی که از سوی استانداری مربوطه ضوابطی برای ساعت کار و دورکاری تعیین شده، می توانند بر اساس همان بخشنامه اقدام کنند.

گفتنی ست, مشاغل خاص و مشاغلی که مستقیما با ارباب رجوع در ارتباط هستند با نظر مدیر مربوطه, میزان دورکاری آنان تعیین می شود.