اخبار

کشور بر پایه اعتدال و تعامل اداره شود
تشریح سبحانی فر از نشست فعالین سیاسی با رئیس جمهور؛

کشور بر پایه اعتدال و تعامل اداره شود

نشست جمعی از فعالین سیاسی و نمایندگان احزاب با رئیس جمهور برگزار شد به گزارش اقتصاد ملی رمضانعلی سبحانی فر با تشریح جزئیات این نشست گفت: نقطه نظراتی از سوی فعالین سیاسی حاضر در جلسه به سمع رئیس جمهور رسید و اینجانب هم بر ضرورت ارائه نقاط قوت دولت در حوزه های اقتصادی، سیاسی و