سازمان بنادر و دریانوردی در شهریور ماه سالجاری آگهی عمومی مزایده و سرمایه گذاری بلندمدت ۲۷ ساله پایانه غلات بندر شهید رجایی را برگزار کرد.
فرآیند ارزیابی کیفی و بازگشایی پاکات قیمت‌ انجام و در نهایت یک شرکت بزرگ واردکننده غلات متعلق به یکی از بزرگترین تاجران و صاحبان کالای غلات کشور برنده این مزایده شد.
موضوع حائز اهمیت در این خصوص که قابل رسیدگی از طریق مراجع بازرسی و قضایی نیز می باشد؛ مربوط به مشکوک بودن حضور این شرکت بزرگ واردکننده غلات در این مزایده است.

 بر اساس شنیده‌ها این شرکت جزء بزرگترین واردکننده غلات کشور است و در یک بندر عمومی مثل شهید رجایی که اصلی‌ترین بندر کشور محسوب می شود و باید به همه صاحبان کالا خدمات‌ی از قبیل تخلیه و بارگیری بدهد؛نباید صاحب پایانه شود؛چراکه دارای قدرت انحصار می شود.

گذشته از این  شرکت مذکور، هم اکنون در بندر امام خمینی (ره) دارای قرارداد سرمایه گذاری و ساخت پایانه اختصاصی غلات است.
با این احتساب بیش از نیمی از عملیات بندری حوزه غلات در آینده‌ایی نزدیک، توسط فردی مدیریت می شود که خود تاجر غلات است و موجب ایجاد انحصار در این موضوع خواهد شد و امنیت غذایی در تجارت، لجستیک و بندری در دست یک فرد قرار می گیرد که این به نوعی زنگ خطر بزرگی محسوب می‌شود

منبع:عصر صنعت