نشست مدیریت منطقه شرق بیمه دانا با سازمان نظام مهندسی بیرجند

نشست مدیریت منطقه شرق بیمه دانا با سازمان نظام مهندسی بیرجند

جلسه هم اندیشی بیمه دانا، مدیریت منطقه شرق کشور با هیات مدیره سازمان نظام مهندسی بیرجند برگزار شد. در این نشست که با حضور حقانی زاده سرپرست منطقه دو،شهابادی  رییس شعبه بیرجند،دکتر خسروی نماینده بیمه دانا، مهندس عباسی رییس سازمان نظام مهندسی و خانم مهندس  میرکاظمی عضو هیات مدیره این سازمان برگزار شد، در باره